Kurs, Kurs, Økonomi og ledelse

Prosjektlederkurs

22. nov 2021 til 24. nov 2021 Thon Hotell Linne Statsråds Mathiesens vei 12, 0598 Oslo
Medlem: 7 450,- Ikke medlem: 10 950,- Medlem - deltaker 2+ fra samme bedrift: 6 450,- Ikke medlem - deltaker 2+ fra samme bedrift: 9 950,-

Prosjektlederkurset er beregnet for prosjektledere som skal ha lederansvar på byggeplassen. Gjennomført baskurs eller tilsvarende.

Hovedmål

Målet er å utdanne ledere på prosjektledernivå, gjennom en systematisk og målrettet innføring i de emnene som prosjektleder må beherske i sitt virke.

Innhold

Grunnlag for prosjektet - markedssituasjon

  • Foretakets strategi – satsningsområder
  • Marked - og konkurranse situasjon
  • Faglige ressurser – hva har vi tilgjengelig?
  • Prosjektdokumenter (tegninger, beskrivelse, etc.)
  • Anbudskalkyle – dekkende i forhold til prosjekt?

Prosjektøkonomi - kontrakt

  • Rollefordeling (byggherre, rådgivere, entreprenører, leverandører)
  • Kontraktsformer, entrepriseformer, kontraktstyper i forhold til entrepriseformer/ entreprenørrolle (NS 8405, NS 8415, NS 8406, NS 8416, NS 8407, NS 8417)
   (Bemerk: Hovedfokus på NS 8417/NS8407)
  • Vurdering av fremdriftsplaner i forhold til leveringstider materiell
  • Forberedelser til kontraktsforhandlinger/kontraktsforhandling og inngåelse av kontrakt
  • Etablering av forsikringer, sikkerhetstillelse, garantier

Forberedelser av byggesaken

  • Søknad om tillatelse til tiltak/søknad om ansvarsrett, melding til Arbeidstilsynet
  • Bestilling av materiell, leveringstider, FL-VA/VVS/Kulde 2020
  • Etablering av egen organisasjon på byggeplass, rolle og ansvarsfordeling (prosjektleder, verneombud, bas, arbeidslag) – forberedende oppstartsmøte
  • Etablering av rigg, tilrettelegging av verktøy/hjelpemidler i prosjekt
  • Etablering av KS-plan og prosjektmappe (KS- og HMS system)

Gjennomføring av byggesaken

  • Utførelse og etablering av verksted/lager/spisebrakke/sanitærforhold
  • Styring av dokumenter (tegningsregistrering, distribusjon, arkivering)
  • Oppfølging av rutiner for byggeplass med bruk av KS-system (kontrollskjemaer, avvikshåndtering, endringer, dokumentasjon, fotos, prøving, arkivering)
  • Rolle- og ansvarsfordeling/fullmakter for byggemøter, basmøter/ukemøter
  • Vernerunder, korrespondanse etc.
  • Økonomistyring (produsert verdi, endringer/tillegg/prisstigning)
  • Sluttkontroll – innregulering/ferdigstillelse

Avslutning – evaluering av byggesaken

  • Innkallelse, ferdigbefaring, overtakelse, ansvarsforskyvning – NS 8430
  • Frigivelse av garantier/forsikringer, tilleggsarbeid, sluttfaktura kontrakt
  • Utarbeidelse av FDV-dokumentasjon
  • Arkivering av prosjektdokumenter
  • Opplæring av driftspersonell
  • Ettårsbefaring

Studie- og arbeidsformer

Klasseromsundervisning med oppgaveløsning. Et reelt prosjekt med beskrivelse og tegninger benyttes i størst mulig grad som hjelpemiddel for å gi undervisningen et praktisk nivå. Undervisning og oppgaveløsning i grupper, forutsettes å benytte nevnte prosjekt som ”en rød tråd”, for å gi praktisk opplæring.

Omfang og gjennomføring

1. samling over 3 dager

1. dag kl. 0900-1500

2. dag kl. 0900-1500

3. dag kl. 0900-1500

Evaluering og kursbevis

Kurset avsluttes med at deltakere sender inn en prosjektoppgave for sensurering. Kursbevis utstedes etter at mottatt prosjektoppgave er sensurert og godkjent.

Litteratur og læremidler

Aktuelle læremidler er:

Kursperm i papir- og elektronisk format
Utdrag fra Fellesoverenskomsten for byggfag
Utdrag fra akkordtariffen for rørleggerfaget
Utdrag fra aktuelle lover og forskrifter
Utdrag fra aktuelle Norske Standarder og normer
Utdrag fra Rørentreprenørene Norges KS-System
FL-VA/VVS/Kulde 2020 
 

På kurset avsettes det også noe tid til gjennomgang av Lover, forskrifter, FL-VA/VVS/Kulde 2020, elektroniske sjekklister med mer.

Prisen inkluderer lokaler, læremidler, instruktør, kaffe/bespisning og eksamensomkostninger inkl kursbevis.