Velkommen til vår Oslo-avdeling

Oslo Rørleggerlaug

Sommeren 1846 ble arbeidet igangsatt for å legge ledningsnett til Oslo Gassverk, men rørleggerne måtte hentes fra Tyskland, for de rørleggerne som var i hovedstaden den gangen arbeidet med uthulte trestammer som vannledninger og snekret gatekummer av planker fra vannpostene. De hadde knapt sett et jernrør og ble kalt postmakere.

Den 14.april 1858 brøt den store bybrannen ut og de tre, fire vannledningene av sammenkoblede trestammer som fantes ga etter for det det høye vanntrykket som oppstod under slukkningsarbeidet. En måned senere bevilget kommunestyret 524 000 kroner til anleggelsen av et vannledningsnett med jernrør helt opp i fra Maridalsvannet. Dette sto ferdig i 1860 og ga selvfølgelig rørleggerfaget et stort oppsving.

Påskeaften 1892 møttes 8 rørleggermestere for å stifte "Christiania authoriserede Rørlæggeres Forening". Forøvrig samme år som byen fikk sitt første vannklosett.

I formålsparagrafen heter det at lauget skal "paa enhver lovlig og retmæssig maade modarbeide en overhaandtagende skadelig og usund Konkurrance, samt forøvrig virke til at dens Medlemmers økonomiske Bedste hvad Deres fag angaar. Til Formann valgtes Hr.C.E.Fisher af firmaet C.Blunck".

I laugets jubileumsskrift 40 år senere slår man seg fornøyd på brystet og konstanterer følgende: "Om man tenker tilbake, bare til midten av forrige århundre, da man ennu anvendte trevannsledninger her i Oslo og hvor postmakeren(rørleggeren) selv forarbeidet sine ledninger og la dem i jorden ved  hjelp av sitt primitive verktøy "prest " og "klokker", stokk for stokk sammenføiet med "bøssinger". Og når man idag (1932 red.anm.) ser på Oslo med sine milelange støpejernsledninger, sine fordelingsbassenger, hydranter og de moderne kloakkanlegg med rense og pumpestasjoner, må man si at faget har hatt en rivende utvikling som vel nogen hadde tenkt sig muligheten av. At en sådan enorm fremgang har kunnet skje kan vel tilskrives det gode og forståelsesfulle samarbeidet som gjennem årene har hersket mellem fagets mestere og de kommunale autoriteter."

I dag består Lauget av 170 rørleggermestere som har sitt hovedverv i Oslo og omegn. Oldermann er Rørleggermester Knut Jensen.
 
Oslo Rørleggerlaug er idag ett av delkontorene under paraplyorganisajonen Rørentreprenørenes Felleskontor, som også blant annet innbefatter Rørentreprenørene Norge Oslo & omegn og Rørentreprenørenes opplæringskontor  -Oslo & omegn.

Det er laugets medlemmer som for en stor del utgjør tyngden av de øvrige delkontorene, og laugsmøtene er gode debattfora for bransjesaker. Også dagens rørleggere er svært fornøyde med det "gode og forståelsesfulle samarbeide som de har med de kommunale autoriteter" slik det het i jubilemsskriftet fra 1932. Ifølge tidligere oldermann Tore Orvei, har rørleggerfaget som eneste tradisjonelle fag klart å etablere et eget samarbeidsforum med den kommunale etaten Oslo Vann- og Avløpsverk(OVA), som rapporterer direkte opp til byrådet for miljø og samferdsel.