Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder for Rørentreprenørene Norge (RørNorge) (org. nr. 960 951 581). RørNorge er en bransjeorganisasjon for rørleggerbransjen i Norge.

Formålet med behandlingen av personopplysninger

I den utstrekning RørNorge behandler personopplysninger er formålet med behandlingen å ivareta medlemsbedriftenes interesser på best mulig måte.

Hvilke personopplysninger som behandles

RørNorge behandler i hovedsak følgende personopplysninger:

  • Kontaktinformasjon (navn, e-postadresse, tlf.nr., arbeidssted, tittel, mv.) på medlemsbedriftenes representanter i styrer og avdelingskontorer.
  • Kontaktinformasjon (navn, e-postadresse, tlf.nr., arbeidssted, tittel, mv.) på ansatte hos medlemsbedriftene og andre personer som deltar på kurs i regi av RørNorge.
  • Ustrukturerte data (typisk e-postdialog) knyttet til RørNorges virke som bransjeorganisasjon.

Behandlingen er begrenset til det som er nødvendig for å ivareta funksjonen som bransjeorganisasjon.

RørNorge er behandlingsansvarlig mht. de ovenstående personopplysningene. All behandling skjer i overensstemmelse med den til enhver tid gjeldende lovgivning på området. RørNorges IT-drift er satt bort til ekstern databehandler som iht. signert databehandleravtale plikter å følge det samme regelverket.

Behandlingsgrunnlag

RNs behandling av personopplysninger er hjemlet i ulike behandlingsgrunnlag. De mest aktuelle er:

  • Oppfyllelse av avtale; jfr. GDPR, artikkel 6, nr. 1, bokstav b
  • Berettiget interesse; jfr. GDPR artikkel 6, nr. 1, bokstav f

Hvis RørNorge har behov for å benytte personopplysningene til et annet formål enn det de opprinnelig ble innhentet for, vil dette ikke skje uten en forutgående klarering med den registrerte.

Innhenting, lagring og sletting av personopplysninger

RørNorge innhenter kun personopplysninger i det omfang dette kan begrunnes i det vedtektsfestede formålet om å ivareta medlemsbedriftenes felles interesser og å bidra til kompetanseutvikling på fag og produkt, mv.
RørNorge har ingen hjemmel til å innhente personopplysninger; alle personopplysninger avgis frivillig til RørNorge.

Personopplysninger lagres forsvarlig og gjøres ikke tilgjengelige for uvedkommende.

Personopplysninger som behandles med grunnlag i oppfyllelse av en avtale, slettes når avtalen ikke lenger har relevans eller den alminnelige foreldelsestid er utløpt, og RørNorge ikke lenger har noe annet grunnlag for å behandle opplysningene, f.eks. samtykke eller berettiget interesse.

Personopplysninger som behandles med grunnlag i berettiget interesse, lagres så lenge opplysningene har relevans.

Personopplysninger som er innhentet på grunnlag av en rettslig forpliktelse, lagres så lenge det er nødvendig, iht. aktuell lovgivning.

E-post inneholdende dokumentasjon av RørNorges aktiviteter lagres så lenge dokumentasjonen har relevans.

Rett til å kreve innsyn, retting, sletting og portabilitet

Registrerte har rett til innsyn i de opplysningene RørNorge har registrert om vedkommende. Videre kan registrerte be om retting av feilaktige registreringer, protestere mot behandlingen eller

kreve sletting og/eller portabilitet av registrerte personopplysninger der dette er relevant.

Våre databehandlere er:

  • NHO Servicepartner v/dataleverandør www.consort.no (CRM-system)
  • Infotjenester AS, www.infotjenester.no (Simployer)
  • CoreTrek AS, www.coretrek.no (Nettside, mv)

Innsigelser

Registrerte har rett til å klage dersom vedkommende mener RørNorge ikke etterlever personvernlovgivningen. Klage rettes til Datatilsynet som aktuell tilsynsmyndighet.

Kontakt

Spørsmål som angår RørNorges behandling av personopplysninger kan rettes til:

Rørentreprenørene Norge
v/Trond Martinussen
Postboks 5480 Majorstuen
0305 Oslo
Telefon: 93 08 78 79
E-post: firmapost@rornorge.no

Oppdatering av personvernerklæringen 

Denne personvernerklæringen ble utformet og oppdatert ifm. ikrafttredelsen av personopplysningsloven av 2018-06-15. RørNorge forbeholder seg retten til ensidig å endre og oppdatere erklæringen.

Sist oppdatert 19.08.2019