Digitalt BAS-kurs

8. apr 2024 til 10. apr 2024

Invitasjon med påmelding sendes ut i uke 10.

Kursinformasjon


1. Kursnavn og eierskap
Kurset tittel er baskurs. Rørentreprenørene Norge er eier og utvikler. Kurset skal gjennomføres av arrangører godkjent av Rørentreprenørene Norge.

2.  Målgruppe og opptakskrav
Kurset er beregnet for rørleggere som skal ha et lederansvar på byggeplassen. Kurset vil også være egnet for rørleggerbaser som ønsker oppdatering og påfyll av kunnskap innenfor ett eller flere områder. Det kreves svennebrev eller tilsvarende realkompetanse i rørleggerfaget.

3.  Hovedmål
Målet er å utdanne ledere på basnivå, gjennom en systematisk og målrettet innføring i de emnene som basen må beherske i sitt virke. Rørleggeren skal lære å bli bas.

4.  Innhold
Kurset skal inneholde det en rørleggerbas trenger i sitt daglige virke som leder av arbeidene på en byggeplass. Noen av emnene er sammenfallende med mesterutdanningen.

 

Kurset for rørleggerbasen inneholder følgende hovedemner:

 • A1Oppgaver og roller som bas
 • A2Hva trenger basen av lederegenskaper?
 • A3Basøkonomi
 • A4Aktuelle lover, forskrifter og normer
 • A5HMS og Kvalitetssikring - planlegging og drift av byggeplass

 

Se også emneoversikt med innhold og delmål:

5.  Gjennomføring
Kurset gjennomføres digitalt over tre dager a' 3 timer med forelesning, samtaler, erfaringsutveksling og oppgaveløsning. På kurset vises også eksempler på bruk av digitale hjelpemidler.

6.  Kursdatoer og klokkeslett
1. dag kl. 1200-1500
2. dag kl. 1200-1500
3. dag kl. 1200-1500

7.  Evaluering - kursbevis
siste kursdag løser hver enkelt deltaker en avsluttende oppgave. Oppgaven evalueres av kursarrangør og sendes deltaker 14 dager etter avsluttet kurs. Forutsetninger for kursbevis er godkjent besvarelse.  

8.   Kursavgift
Medlemmer av Rørentreprenørene Norge kr 2.950.- Deltaker nr. 2 og flere fra samme bedrift kr 2.450.- Ordinær pris ikke medlemmer kr 5.450.-. deltaker nr. 2 og flere fra samme bedrift kr 4.950.-

 

A1 Oppgaver og roller som bas

Målsetting:

Deltakerne skal kunne gjøre rede for basens oppgaver og hvilke roller han har i forhold til alle aktuelle kontraktspartnere, samarbeidspartnere etc.

Innhold:

 • Hva er basens oppgaver?
 • Hvilke roller har basen?
  H
  vem forholder basen seg til?
 • Krav til kunnskap og ferdighet
 • Sertifisering og godkjenning
 • Krav til opplæring og svenneprøve – videreutdanning.

 

A2 Hva trenger basen av lederegenskaper?

Målsetting:

Deltakerne skal kunne gjøre rede for basens rolle som leder.
Dette innbefatter innsikt i lederens oppgaver, kommunikasjon, forhandlingsteknikk og i ulike former fo
r formidling av informasjon. Basen skal kunne gjøre rede for hvorfor samarbeid internt  og tverrfaglig er viktig. Deltakerne skal kunne gjøre rede for hvordan konflikter og tvister oppstår og hvordan de best kan løses.

Innhold:

Basrollen, egenskaper, holdninger, autoritet, lederstil. Dilemma, muligheter og/eller konflikter

Personlige egenskaper, motivasjon, kommunikasjon. Møter og møteforberedelse. Forhandlinger og konfliktløsning.

 

A3 Basøkonomi

Målsetting:

Deltakerne skal kunne forstå prosjektdokumentene, gjøre rede for sammenhengen mellom en enkel prosjektkalkyle og prosjektregnskap og kunne rapportere om økonomiske avvik. Deltakerne skal også kunne gjøre rede for forhold om produktivitet og lønnsomhet og viktigheten av effektivitet på byggeplassen, herunder alternative lønnssystemer og kostnader påført av feil, mangler og reklamasjoner.

Innhold:

Prosjektunderlaget, Prosjektkalkyle og anbud. Prosjektbudsjett og prosjektregnskap

Avvik, Kostnader ved feil og mangler. Lønnssystemer, Produktivitet, effektivitet og lønnsomhet

 

A4 Aktuelle lover, forskrifter og normer

Målsetting:

Deltakerne skal kunne henvise til aktuelle lover, forskrifter og normer og kjenne til hovedforskjellen mellom privat og profesjonell aktør, fullmaktsforståelse og ansvar/delegering

Innhold:

Utdrag fra; Arbeidsmiljøloven og Arbeidstilsynets publikasjoner. Bustadoppføringslova, Lov om håndverkstjenester og aktuell Norsk Standard. Plan- og bygningsloven med forskrifter.

Kjenne til forskjellen mellom forbruker og profesjonelle byggherrer. Fullmakt, egen og andres. Status og gyldighet for aktuelle normer som benyttes. FL-VA/VVS/Kulde 2020.

 

A5 Kvalitetssikring, planlegging og drift av byggeplass

Målsetting:

Deltakerne skal kunne bruke framdriftsplaner og produksjonsplaner. Videre se behovet for oversikt og styring av ressursene. Deltakerne skal få en total oversikt - før oppstart, under utførelse og avslutning av prosjektet. Ansvarsnivå og klargjøring av funksjoner.

Deltakerne skal få innsikt i og innføring i bruk av kvalitetssikringsverktøy og hvilke krav som stillestil dokumentasjon.

Deltakerne skal også kjenne til krav, formål og innhold i Internkontrollforskriften og Byggherreforskriften, samt kjenne til forskjellen mellom HMS og SHA.

Innhold:
Innhold i KS-planen og anleggspermen

 • Kommunikasjon internt og eksternt.
 • Avviksrutiner.
 • Fremdrifts-, funksjons- og produksjonsplaner.
 • Tids- og ressursbehov.
 • Bestilling og mottak av materiell.
 • Verksted og lagerforhold
 • Kritiske faktorer.
 • Verktøy.
 • Avsluttende arbeider.
 • Ferdigstillelse og overtakelse.
 • Reklamasjonstid

 

9. Aktuelle læremidler:

Kursperm i elektronisk format
Utdrag fra aktuelle lover og forskrifter
Utdrag fra Norske Standarder og normer
FL-VA/VVS/Kulde 2020