Rigg og Drift enda viktigere

Bilde av Advokat Trond Martinussen

Advokat Trond Martinussen i Rørentreprenørene Norge. (Foto: Stein Arild Iglebæk)

I tilbudsdokumenter må posten Rigg og Drift beregnes og prises særskilt. Dette er kostnader som vil påløpe i et byggeprosjekt og det er viktig at alle kostnader som påløper fullt ut blir betalt av byggherre/oppdragsgiver.

– Med små marginer på prosjekter blir det enda viktigere med fokus og styring av kostnader for Rigg og Drift, sier advokat i Rørentreprenørene Norge, Trond Martinussen.

Generell og spesiell

I riggposter vil det være Generell Rigg (med regulering etter volum og medgått tid) som gjelder kostnader med opp-/nedrigging. Disse vil normalt være priset som rundsumposter og inngå som eget kapittel i kontrakten. 

– Spesiell Rigg prises og justeres i forhold til konkrete arbeidsoppgaver. I kontrakter med regulerbare mengder vil disse som oftest avregnes etter faktiske medgåtte mengde, sier Martinussen.

Driftskostnader vil eksempelvis være vedlikeholdskostnader, kostnader til strøm/vann/avløp, lønn/administrasjon, og kostnader til maskin/utstyr som inngår i riggen. Størrelsen av disse vil avhenge av kontraktsperioden og være tidsavhengige.

– Prisingen av Rigg og Drift må hensynta flere forhold, og særlig hvor det er regulerbare mengder vil det være viktig å fange opp dette i prisingen og i fordelingen mellom riggkostnader som er volumavhengige og riggkostnader som er faste, sier Martinussen.

Varsling og formler

– Skal det kreves vederlagsjustering for økte rigg- og driftskostnader må dette varsles særskilt i henhold til de Norske Standardene (NS), og orienteres fortløpende om utvikling av disse kostnadene, sier Martinussen.

Han legger til at for å unngå diskusjoner om beregninger kan det avtales å bruke egne formler for regulering av Rigg og Drift. NSene har ingen bestemmelser om hvordan reguleringen av Rigg og Drift skal skje, dette er det opp til partene å avtale.

– Selv med formler oppstår det imidlertid uenigheter hvor tolkingen og beregningen byr på problemer. Hensikten med slike formler er å sikre forutberegnelighet og hvis formlene avviker for mye fra NSene er hensikten borte. Bruker man klare og kjente formler unngår man diskusjoner og uklarheter, konkluderer Martinussen.