Endringer i avhendingsloven - i kraft fra 1. januar 2022

Den 1. januar 2022 trer både endringer i avhendingsloven (lov av 3. juli 1992) og ny forskrift til avhendingsloven (tryggere bolighandel) i kraft. Avhendingsloven regulerer frivillig kjøp og salg av fast eiendom (med bla unntak for nye boliger under oppføring).

Lovendringene ble vedtatt allerede i 2019, men det har tatt tid å utarbeide og vedta ny forskrift, som ble vedtatt 8. juni i år.

Kort om endringene

1) Lovfesting av kjøpers undersøkelsesplikt

  • Endringen innebærer at kjøper skal anses kjent med innhold av tilstandsrapporten, uansett om den er lest/ikke lest

2) Minstekrav til innhold i tilstandsrapport (ny forskrift)

  • Dersom selger bestiller tilstandsrapport ved salg, skal rapporten oppfylle minstekravene i forskriften

3) Arealavvik – nulltoleranse

  • Det blir i praksis nulltoleranse for innendørs arealavvik (minst 2 % av opplyst areal, dog minst 1 kvm)

4) Fjerning av "as is" forbehold

  • Det blir forbudt å innta generelle "as is" forbehold, men fortsatt mulig å innta spesifikke og konkrete forbehold

5) Egenandel

  • Hvor det påvises skjult mangel skal det gjøres det fratrekk for kjøpers egenandel med kr 10.000, dette for å slippe diskusjoner om bagatellmessige feil/mangler

6) Selgers utbedringsrett

  • Dersom kjøper urettmessig avslår selgers rett til utbedring, taper kjøper hevingsrett/krav på prisavslag, men erstatningskrav er i behold

Ny forskrift

I ny forskrift oppstilles minstekrav til innhold/utforming av tilstandsrapporter. Målet er å avdekke skjulte feil/mangler så tidlig som mulig for å unngå tvistesaker mellom selger og kjøper.

Forskriften § 1-7 gir DiBK hjemmel til å kreve at tilstandsrapporter utformes digitalt, for å sikre mest mulig ensartede rapporter. Dette gjør også bruken av Boligmappa enda mere aktuell for både boligeiere og rørleggere (håndverkere).

Endringene betyr at det blir strengere krav for selger til å dokumentere oppussinger/renoveringer på egen bolig ved salg. For rørleggere (håndverkere) betyr dette at det blir enda viktigere enn før å dokumentere eget arbeid, og avvik her vil igjen kunne få betydning for tilstandsgrad på aktuell bolig og redusert salgsverdi.

For takstmenn/bygningskyndige blir det skjerpet krav til å levere komplette og forskriftsmessige tilstandsrapporter, og at alle fysiske/tekniske nødvendige undersøkelser er foretatt (bla undersøke rom/bygningsdeler utsatt for fukt; våtrom, tak, vinduer, yttervegger, grunnmur)

Forslag om kompetansekrav til bygningskyndige ble ikke vedtatt av Kommunaldepartementet og man har ifølge departementet tillit til at dagens private sertifiseringsordning sikrer kompetansen til takstmenn.

Link: endringer i avhendingsloven

Link: ny forskrift