RorNorge

Innhold

Ny lov om register over reelle rettighetshavere

hjelmer hengende på vegg - illustrasjonsbilde

I løpet av 2021 vil ny lov om register for reelle rettighetshavere, samt forskrifter sannsynligvis tre i kraft. For omtrent en halv million selskaper i Norge vil dette bety en plikt til å kartlegge, dokumentere og registrere fysiske eiere i egne selskaper i et nytt offentlig register ført av Brønnøysundregistrene.

Registreringsplikt for alle norske foretak

Norge er via EØS-avtalen pålagt å opprette et register som viser reelle eiere, dvs fysiske personer som eier eller kontrollerer mer enn 25 % av selskaper eller andre juridiske enheter (AS, ANS, BA, mv) i Norge. Registeret skal vise hvilke fysiske personer som eier/kontrollerer selskap/foretak, og det legges opp til at alle gis innsyn i registeret.

Lovens formål er å:

"legge til rette for rapporteringspliktiges, myndighetenes og andres tilgang til opplysninger om reelle rettighetshavere".

Dette handler dels om regler for hvitvasking og for offentlige myndigheter å vite hvem som står bak det enkelte selskap/foretak og mulighet for å gjøre disse ansvarlige i forhold til plikter iht lov/forskrift. Samtidig vil et offentlig og digitalt register gjøre det enklere å rapportere for de som i dag gjør dette manuelt, og med et digitalt register vil tilgangen på opplysninger bli lettere for alle.

Loven vil i realiteten gjelde for alle selskapet/foretak som driver næringsvirksomhet i Norge, men med noen unntak, som blant annet:

  • Staten, kommuner og fylkeskommuner
  • Statsforetak, kommunale foretak og helseforetak
  • Foreninger som hverken er næringsdrivende eller har regnskapsplikt

Identifisere reelle rettighetshavere

Fysiske personer som direkte eller indirekte eier eller har stemmerett for mer enn 25 % av selskapets stemmer på generalforsamling, eller kan utpeke eller avsette mer enn halvparten av styret eller på annen måte (for eksempel aksjonæravtale) har faktisk kontroll skal identifiseres.

Det må dokumenteres hvordan kartleggingen er utført (for eksempel vedtekter, aksjeeierbok, mv) og i registeret skal navn og personnummer føres inn. I tillegg skal det fremgå på hvilken måte disse kontrollerer selskap og foretak på. Det blir også plikt til å løpende oppdatere opplysninger i registeret etter hvert som det varsles endringer. Det pålegges også en plikt til å oppbevare dokumentasjon i selskapet/foretaket i 10 år.

Varsling og retting

Alle reelle rettighetshavere skal varsles av selskap/foretak når de blir registrert i registeret, og oppstår det feil i registrerte opplysninger skal disse rettes. Brønnøysundregistrene kan gi pålegg om retting dersom feil ikke rettes. Svarfrist for rettelser er foreslått satt til 14 dager.

Sanksjoner

Registreringspliktige som ikke overholder angitte frister kan ilegges tvangsmulkt, og den kan gjøres gjeldende direkte mot styret eller daglig leder i selskapet/foretaket. Forsettlig brudd på loven kan straffes med bøter eller fengsel på inntil 1 år.

Ikke i kraft

Loven og forskriften har pr i dag ikke trådt i kraft, og det kan bli endringer i forskriften, men dette betyr uansett at alle styrer/daglig ledere bør bruke tiden fremover til å forberede seg på de plikter som loven og forskriften vil pålegge selskap og foretak.