Småkravsprosess – forenklet og billigere rettssak

I tvisteloven av 2005 som har regler for domstolsbehandling av sivile tvistesaker er det i kapittel 10 regler om Småkravsprosess. Formålet med reglene er å sikre en raskere og forenklet behandling for små krav for tingretten, og dermed også mindre sakskostnader for partene i tvistesaken.

Her er noen av de sentrale reglene:

Virkeområde

Alle saker hvor tvistesummen er under kr 250.000 skal behandles som småkravsprosess. For saker med tvistesum på kr 250.000 eller mer kan også småkravsprosess benyttes dersom partene samtykker og tingretten beslutter dette.

Saker som ikke gjelder formuesverdier kan også behandles som småkravsprosess dersom retten finner dette forsvarlig og hensiktsmessig og ikke begge parter motsetter seg slik behandling.

Tvist om en sak skal behandles ved småkravsprosess avgjøres ved kjennelse av tingretten.

Saksforberedelsen

Retten har et særlig ansvar for raskt å avklare om det er behov for ytterligere tiltak mht bevis, mv under saksforberedelsen og undersøke mulighetene for en minnelig ordning.

Partene har plikt til å varsle bevis/innsende dokumentbevis innen 1 uke før rettsmøtet, som tidligere ikke er varslet eller innsendt.

Muntlig sluttbehandling

Retten innkaller til rettsmøte etter sluttbehandling av saken. Dersom prosessøkonomiske hensyn tilsier det kan retten samtykke til at partene gjør avtale om at behandlingen i stedet skal være skriftlig.

Rettsmøte kan holdes som fjernmøte (via teams), og rettsmøtet skal som hovedregel ikke vare mer enn én dag. Det kan også foretas fjernavhør av vitner så fremt ikke retten finner det påkrevd at forklaringene gis direkte i rettsmøtet.

Dommen

Saken skal som hovedregel være avsluttet med dom innen 3 måneder etter at stevning (søksmål) ble inngitt. I saker som behandles muntlig avsies dommen ved rettsmøtets avslutning hvis dommeren finner grunnlag for det. Ellers avsies dommen innen én uke etter at partene er meddelt at den er tatt opp til doms.

Sakskostnader

Erstatning for sakskostnader gis bare for disse postene:

    • Partens reise til rettsmøtet
    • Rettsgebyr
    • Bevisføring som ikke anses unødvendig eller uforholdsmessig og
    • Rettshjelp og fagkyndige meddommere

Sakskostnader kan bare erstattes med inntil 20 % av sakens tvistesum, og likevel alltid inntil kr 2.500 og aldri mer enn kr 50.000. I forhold til merverdiavgift sies følgende:

"Merverdiavgift av kostnad som er erstattet etter første punktum, kan erstattes når ikke sakens rettsforhold hovedsaklig skriver seg fra virksomhet hos parten som er merverdiavgiftspliktig."

Anke

Dommen kan ankes etter reglene for dommer i allmennprosess.