Dokumentasjon og endringer i avhendingsloven

Med hensyn til dokumentasjon er det viktig å skille installasjonen mellom tiden frem til ferdigstillelse og ferdigattest og etter at bygget er overlevert. Dokumentasjonskravet frem til ferdigattest er regulert i SAK10 § 5 "Søknad og dokumentasjon".

Når bygget er overlevert er det TEK17 §4 som regulerer krav til innhold i en FDV dokumentasjon som beskrevet nedenfor. I tillegg til ferdigattest, som normalt besørges av ansvarlig søker, er det denne dokumentasjonen som er viktig for å ivareta dokumentasjonskravet i ny forskrift til avhendingsloven.

Det viktigste for å ivareta krav til dokumentasjon er å dokumentere hva som er levert og montert, hvordan anlegget skal driftes og vedlikeholdes.

Vi foreslår følgende innhold – som vi også har tilrettelagt i vår DDV-instruks i webSystemet:

Oppbygging

Instruksen skal være lett å forstå og være utformet på en slik måte at den "uprofesjonelle" brukeren skjønner hva som står i instruksen og finner frem på en enkel måte. Inndelingen kan med fordel følge NS 3451 Bygningsdelstabellen

Innhold

1) Orientering om utførte arbeider (installasjon) – deltakende firmaer

  • Kort orientering om arbeidene som er utført – hvordan fungerer installasjonen
  • Navn på firma som har levert/montert installasjonen.

2) Oversikt over hva som er levert og montert

  • Hvilke materialer og komponenter som er levert og montert.
  • Produsent/leverandør skal angis. Eventuelle forholdsregler som gjelder HMS skal oppgis.

5) Endringer, ombygging, utskifting
Ved fremtidige endringer, ombygginger, utskiftinger og utvidelser må FDV-instruksen ajourføres og kompletteres. For  å unngå feil, mangler og skader er det viktig at disse arbeidene utføres av fagkyndige.

6) Aktuelle vedlegg

  • Som bygget tegninger
  • Bilder av arbeider og installasjoner som forblir skjulte med identifisering
  • Kvitteringskort for utført vedlikehold
  • Oversikt over kurser og innstillingsverdier for aktuelle VVS- og elektro installasjoner
  • Eventuell datablad fra leverandører. Obligatorisk dokumentasjon dersom det er HMS- forholdsregler som bruker må være oppmerksom på ved bruk, vedlikehold og utskifting.

Når det gjelder overlevering av dokumentasjon anbefaler vi Boligmappa for oversendelse til eier av boligen eller leiligheten.

Boligmappa

Boligmappa er boligens servicehefte.

Boligmappa samler data og dokumentasjon om alle bygg og boliger i Norge på ett sted. Informasjonen er tilgjengelig for eiere av bygget – når og hvor man trenger det.