Regjeringen vil forby innleie

Administrerende direktør i RørNorge, Marianne W. Røiseland

Administrerende direktør i RørNorge, Marianne W. Røiseland.

Regjeringen la 19. januar 2022 frem forslag om forbud mot innleie i Oslo, Viken og tidligere Vestfold. Det er også foreslått nye tiltak for alle bransjer.

– Blir forslagene vedtatt er vi redd resultatet blir det motsatte av det regjeringen ønsker. Det blir færre bedrifter i Norge som konkurrere om store oppdrag, det kan bli flere permitteringer og gi en mindre attraktiv bransje å søke seg til.

Administrerende direktør i Rørentreprenørene Norge, Marianne W. Røiseland er kritisk til innstramningene.

Hun oppfordrer bedrifter som bruker innleid arbeidskraft og ønsker mer informasjon om å delta på BNLs møte i morgen, torsdag 20.  Les mer om webinaret her.

Forslag fra Regjeringen

Regjeringen har lagt frem disse forslagene:

    • Forskriftsfestet forbud mot innleie fra bemanningsforetak på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold
    • Oppheve adgangen til innleie ved arbeid av midlertidig karakter
    • Gi innleide flere rettigheter, som for eksempel utvide retten til å bli fast ansatt etter en viss tid som innleid til å gjelde flere tilfeller, og korte ned tiden før rettigheten inntreffer
    • Innfører en godkjenningsordning som kvitter oss med de bemanningsforetakene som driver useriøst
    • Tydeliggjøre grensen mellom innleie og entreprise. Innstramminger av innleieregelverket kan innebære økt risiko for omgåelser der innleie betegnes som entreprise eller bemanningsentreprise, og loven bør derfor tydeliggjøres

Les mer om høringsforslaget her: Regjeringen vil skjerpe innleiereglene

RørNorges syn

– Vi er opptatt av et seriøst arbeidsliv og ønsker velkomment krav til kompetanse, til lærlinger og vi synes det er selvsagt at bedrifter betaler skatt, avgifter, har trygge arbeidsplasser og følger HMS-krav. Selv om rørbedrifter har mange ansatte og ønsker fast ansatte, må vi ikke ta bort fleksibiliteten, sier Røiseland.

Presset på kort byggetiden er stort, og kontraktene har økt i størrelse. De tekniske oppgavene er store og krevende, og binder i perioder opp mange ansatte i et byggeprosjekt. Problemet er at periodene varierer, og prosjekter overlapper hverandre.

– Mange bedrifter i prosjektmarkedet vil i de periodene trenge ekstra arbeidskraft.

Røiseland legger til at det er ikke alle rørbedriftene som har dette behovet.

– Mange kan klare seg med egne ansatte eller låne av hverandre. Det er gode ordninger og våre avdelingskontor hjelper til med formidling av arbeidskraft mellom bedrifter. Den ordningen er det ikke diskusjon rundt.

Østlandet

På Østlandsområdet er det en rekke store byggeprosjekter til flere milliarder kroner. Det er i disse prosjektene RørNorge frykter at strenge innleieregler for bedrifter i det norske markedet, vil føre til at utenlandske selskap tar oppdragene.

– Det er mange utenlandske bedrifter som har vunnet konkurransen om arbeidsoppgaver i Norge. Det blir neppe færre når konkurransesituasjonen for norske bedrifter blir strammet inn.

Risiko

Konsekvensene av forslagene til regjeringen er ikke utredet. Det reagerer mange i rørbransjen på.

– Vi er redd resultatet blir flere utenlandske bedrifter, mer permittering og derved færre læreplasser. Det vil ikke være en utvikling som ingen er tjent med, sier Røiseland.

Høringsfristen for forslaget fra Regjeringen er 19. april 2022.