Arbeidstakers ansvar

Arbeidstakers plikter i det organiserte verne- og miljøarbeidet i virksomheten.

Arbeidstakers plikter i det organiserte verne- og miljøarbeidet i virksomheten

Arbeidstakerne skal medvirke til gjennomføringen av HMS-tiltak og delta i det organiserte vernearbeidet. Som arbeidstaker har du plikt til å følge de verneinstruksene og sikkerhetsrutinene som er fastsatt av din arbeidsgiver. Dersom du ikke følger instruksene - for eksempel ved å la være å bruke pålagt verneutstyr - kan dette være saklig grunn for oppsigelse.

Dersom du blir oppmerksom på feil eller mangler du ikke selv kan rette opp, skal du straks melde fra om dette til arbeidsgiver. Hvis du mener at arbeidet du utfører ikke kan fortsette uten fare for liv og helse, skal du alltid avbryte arbeidet umiddelbart.

Plikt til å medvirke

Arbeidstaker skal aktivt medvirke til å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø. Dette innebærer at arbeidstaker skal: 

 • bruke det verneutstyret som arbeidsgiver har vedtatt som nødvendig i arbeidet, vise aktsomhet og ellers medvirke til å hindre ulykker og helseskader 
 • straks si fra til arbeidsgiver og verneombud, og i nødvendig utstrekning andre arbeidstakere, når du oppdager feil eller mangler som kan medføre fare for liv eller helse • avbryte arbeidet dersom du mener at å fortsette kan medføre fare for liv eller helse 
 • stanse andres arbeide der du mener at en fortsettelse av arbeidet kan medføre fare for liv eller helse 
 • sørge for at arbeidsgiver eller verneombudet får beskjed så snart du får kjennskap til trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen
 • melde fra til arbeidsgiver dersom du blir skadet i arbeidet eller pådrar deg sykdom som du mener skyldes arbeidet eller forholdene på arbeidsplassen 
 • medvirke ved utarbeiding og gjennomføring av oppfølgingsplaner når du er helt eller delvis borte fra arbeidet på grunn av ulykke, sykdom, slitasje eller lignende 
 • delta i dialogmøte ved sykefravær etter innkalling fra arbeidsgiver, jf. Arbeidsmiljøloven § 4-6 fjerde ledd 
 • rette deg etter påbud fra arbeidsgiver og verneombud

Arbeidsgiver er avhengig av din medvirkning for at arbeidsforhold ikke skal bidra til uheldige fysiske eller psykiske belastninger. Eventuelle brudd på medvirkningsplikten, for eksempel å ikke bruke påbudt verneutstyr, vil kunne gjøre det vanskeligere for arbeidsgiver å bidra til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Et slikt brudd kan derfor gi grunnlag for advarsel og i ytterste konsekvens oppsigelse. Arbeidsmiljøloven § 2-3: 

Arbeidstaker skal medvirke ved utforming, gjennomføring og oppfølging av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, herunder HMS-system. Arbeidstaker skal delta i det organiserte verne- og miljøarbeidet i virksomheten og skal aktivt medvirke ved gjennomføring av de tiltak som blir satt i verk for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø.

For mer informasjon, se arbeidstilsynet.no

Personlig verneutstyr

Hensikt

Hensikten med denne beskrivelsen er å gi ansatte informasjon om bruk av personlig verneutstyr for å sikre mot skader og ulykker.

Personlig verneutstyr skal være typegodkjent, merket CE og tilpasses brukeren.              

Personlig verneutstyr holdes av foretaket og består av

Det er arbeidsgiver som sørger for personlig verneutstyr. Personalhåndbok skal alltid gi oversikten over hvilke verneutstyr som skal brukes. Der skal også dine rutiner for bruk av verneutstyr også ligge. Dersom du ikke har fått opplæring av bruken av verneutstyret skal ikke arbeidet utføres.

Verneutstyr:

Skal brukes:

Andre forhold:

Vernesko

 

Ta hensyn ved arbeid hos kunder

Vernestøvler

Skal brukes ved spesielle arbeider som ved  grøfter, kummer etc.

 

Hørselvern

Skal alltid brukes ved fare for støyskader

 

Gassmaske

Skal brukes ved konsentrasjon av støv og gass.

 

Støvmaske

Ved støvansamlinger

Bruker må påse å bruke riktig filter

Øyevern

Skal alltid brukes når det er fare for støv/splint skader. (Briller, skjerm)

 

Hansker

Ved behov

 

Arbeidstøy

Skal alltid brukes på arbeid

Ved sveisearbeider skal brannhemmende arbeidstøy benyttes

Heldekkende arbeidstøy

Skal brukes ved spesielle arbeider som f.eks i trange rom og kummer, etc.

 

Hjelm

Skal brukes på spesielle områder både ute og inne, der det er fare for fallende gjenstander

Husk at hjelm er ferskvare. Sjekk når hjelmen skal skiftes ut. Dersom det er skader på hjelmen – skal det byttes ut!

HMS-kort

Skal alltid være med

 

Fallsikringsutstyr

Ved arbeid i høyder

Fallsikringsutstyr er personlig verneutstyr. Skal ikke brukes av andre

Obs! Personlig verneutstyr skiftes ut ved behov.

Opplæring og informasjon

Før det personlige verneutstyret tas i bruk, skal arbeidsgiver

 • informere ansatte om hvilke farer det personlige verneutstyret beskytter mot
 • sørge for at ansatte får forståelig informasjon (på et språk ansatte forstår) og nødvendig opplæring i bruk av verneutstyret
 • informere ansatte om hva som skal gjøre hvis det personlige verneutstyret blir ødelagt under bruk eller på annen måte får nedsatt verneeffekt

Ansvar for bruk og komplettering

Bruker er ansvarlig for bruk av personlig verneutstyr og skal sørge for forsvarlig oppbevaring. Brukeren selv kan gjøre enkelt vedlikehold på verneutstyret. Mer omfattende vedlikehold og/eller reparasjoner skal utføres av personell med spesiell kompetanse på eller tillatelse til å utføre slikt arbeid.

HMS-kort

Alle som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser skal ha HMS-kort. HMS-kortet er personlig og skal ikke overdras til andre. HMS-kortet skal bæres godt synlig under opphold på bygge- og anleggsplasser, og kortet skal på oppfordring vises til Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet, skattemyndighetene, politiet, verneombud, virksomhet med ansvar for samordning av vernetiltak og byggherre, byggherres representant og koordinator for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø etter byggherreforskriften