HMS veikart

HMS-charteret er en nullvisjon for skader og ulykker i bygg- og anleggsnæringen. Gjennom ryddige og sikrere bygg- og anleggsplasser bidrar vi til ansvarlig bygging.

Charteret er undertegnet av hele næringskjeden og myndighetene, og alle parter skal gjennom sine forpliktelser bidra til at målene i charteret nås.  Entreprenørene skal gjennom bedre ryddighet, sikkerhetstilstand og økt bruk av verneutstyr sikre færre skader og en bedre HMS-situasjon i virksomheten. Som et hjelpemiddel for å få til dette, er det utarbeidet et veikart for forbedring av ryddighet- og sikkerhetstilstand. 

Her tar vi for oss veikartet med underliggende verktøy. Verktøyene er beskrevet og er nedlastbare for bedriftene under de ulike delene av veikartet. Dette veikartet/verktøykassen er ment som en hjelp i HMS-arbeidet i din bedrift.  Et felles fokus på økt ryddighet vi bidra til sikrere bygge- og anleggsplasser.  Hvordan må tilplasses den enkelte virksomhet, men gjennom dette verktøyet får du tips og råd til hvordan.  Last ned både veikart og verktøy og kom igang!

Under hvert punkt i veikartet finner du underliggende dokumenter som støtte i arbeidet. Stegene er gjensidig avhengig av hverandre og starter med punkt 1.  

 Veikartet består av åtte steg. Det starter med en presentasjon av charteret i bedriftene etterfulgt av en beslutning i ledergruppen. De tre neste stegene er innkalling til arbeidsmøte, gjennomføring av arbeidsmøte som ender opp i et referat og en handlingsplan. Veien videre består av informasjon til samarbeidspartnere, arbeid og oppfølging på byggeprosjekt før det går videre til måling av effekt og resultater.

Under pkt 9 finner du inspirasjon og eksempler på hvordan andre jobber med ryddighet og sikkerhetstilstand.