RorNorge

Innhold

Prosjektlederkurs - Leder 3

Prosjektlederkurset er beregnet for prosjektledere som skal ha lederansvar på byggeplassen. Krever gjennomført baskurs modul A eller tilsvarende.

Hovedmål

Målet er å utdanne ledere på prosjektledernivå, gjennom en systematisk og målrettet innføring i de emnene som prosjektleder må beherske i sitt virke.

BO      Grunnlag for prosjektet - markedssituasjon

 • Foretakets strategi – satsningsområder
 • Marked - og konkurranse           situasjon
 • Faglige ressurser – hva har vi tilgjengelig?
 • Prosjektdokumenter (tegninger, beskrivelse, etc)
 • Anbudskalkyle – dekkende i forhold til prosjekt?

 

B1       Prosjektøkonomi - kontrakt

 • Rollefordeling (byggherre, rådgivere, entreprenører, leverandører)
 • Kontraktsformer, entrepriseformer, kontraktstyper i forhold til entrepriseformer/ entreprenørrolle (NS 8405, NS 8415, NS 8406, NS 8416, NS 8407, NS 8417)
 • Vur            dering av fremdriftsplaner i forhold til leveringstider materiell,  
 • Forberedelser til kontraktsforhandlinger/kontraktsforhandling og inngåelse av kontrakt
 • Etablering av forsikringer, sikkerhetsstillelse, garantier

 

B2       Forberedelser av byggesaken

 • Søknad om tillatelse til tiltak/søknad om ansvarsrett, melding til Arbeidstilsynet
 • Bestilling av materiell, leveringstider, FL-VA/VVS 2016
 • Etablering av egen organisasjon på byggeplass, rolle og ansvarsfordeling

(prosjektleder, verneombud, bas, arbeidslag) – forberedende oppstartsmøte

 • Etablering av rigg, tilrettelegging av verktøy/hjelpemidler i prosjekt
 • Etablering av KS-plan og prosjektmappe (KS- og HMS system)

 

B3       Gjennomføring av byggesaken   

 • Utførelse og etablering av verksted/lager/spisebrakke/sanitærforhold
 • Styring av dokumenter (tegningsregistrering, distribusjon, arkivering)
 • Oppfølging av rutiner for byggeplass med bruk av KS-system (kontrollskjemaer, avvikshåndtering, endringer, dokumentasjon, fotos, prøving, arkivering)
 • Rolle- og ansvarsfordeling/fullmakter for byggemøter, basmøter/ukemøter,
 • Vernerunder, korrespondanse etc
 • Økonomistyring (produsert verdi, endringer/tillegg/prisstigning)
 • Sluttkontroll – innregulering/ferdigstillelse

 

B4       Avslutning – evaluering av byggesaken

 • Innkallelse, ferdigbefaring, overtakelse, ansvarsforskyvning – NS 8430
 • Frigivelse av garantier/forsikringer, tilleggsarbeid, sluttfaktura kontrakt
 • Utarbeidelse av FDV-dokumentasjon
 • Arkivering av prosjektdokumenter
 • Opplæring av driftspersonell
 • Ettårsbefaring

 

Studie- og arbeidsformer

Klasseromsundervisning med oppgaveløsning. Et reelt prosjekt med beskrivelse og tegninger benyttes i størst mulig grad som hjelpemiddel for å gi undervisningen et praktisk nivå. Undervisning og oppgaveløsning i grupper, forutsettes å benytte nevnte prosjekt som ”en rød tråd”, for å gi praktisk opplæring.

 

Omfang og gjennomføring

1. samling 3 dager     1. dag kl. 0900-1500

                                      2. dag kl. 0900-1500

                                      3. dag kl. 0900-1500

Evaluering og kursbevis

På siste kursdag løser hver enkelt deltaker en avsluttende oppgave. Oppgaven evalueres av kursarrangør og sendes deltaker 14 dager etter avsluttet kurs. Forutsetninger for kursbevis er godkjent besvarelse.  

Kursavgift

Medlemmer kr 7.950.-. Deltaker nr. og flere fra samme bedrift kr 6.450.-

Ikke medlemmer kr 9.950.- Deltaker nr. og flere fra samme bedrift kr 7.900.-
 

Prisen inkluderer lokaler, læremidler, instruktør, kaffe/bespisning og eksamensomkostninger inkl kursbevis.

Litteratur og læremidler

Aktuelle læremidler er:

 • Kursperm i papir-  og elektronisk format
 • Utdrag fra Fellesoverenskomsten for byggfag
 • Utdrag fra akkordtariffen for rørleggerfaget
 • Utdrag fra aktuelle lover og forskrifter
 • Utdrag fra aktuelle Norske Standarder og normer
 • Utdrag fra Rørentreprenørene Norges webSystem
 • FL-VA/VVS 2016 

 

På kurset avsettes det også tid til gjennomgang av webSystemet mht. elektronisk bruk av Norsk Standard, Lover, forskrifter, FL-VA/VVS 2016 etc.

Medlemmer i RørNorge kan ringe fagekspertene våre så mye de vil. Ikke nøl med å ta kontakt!