Prosjektlederkurs - Leder 3

Medlem: 7 450,- Ikke-medlem: 10 950,- Medlem - deltaker 2+ fra samme bedrift: 6450,- Ikke-medlem - deltaker 2+ fra samme bedrift: 9 950,-

Prosjektlederkurset er beregnet for prosjektledere som skal ha lederansvar på byggeplassen. Krever gjennomført baskurs eller tilsvarende.

Hovedmål

Målet er å utdanne ledere på prosjektledernivå, gjennom en systematisk og målrettet innføring i de emnene som prosjektleder må beherske i sitt virke.

Innhold

1) Grunnlag for prosjektet - markedssituasjon

  • Foretakets strategi – satsningsområder
  • Marked - og konkurransesituasjon
  • Faglige ressurser – hva har vi tilgjengelig?
  • Prosjektdokumenter (tegninger, beskrivelse, etc)
  • Anbudskalkyle – dekkende i forhold til prosjekt?

2) Prosjektøkonomi - kontrakt

  • Rollefordeling (byggherre, rådgivere, entreprenører, leverandører)
  • Kontraktsformer, entrepriseformer, kontraktstyper i forhold til entrepriseformer/entreprenørrolle (NS 8405, NS 8415, NS 8406, NS 8416, NS 8407, NS 8417)
  • Vurdering av fremdriftsplaner i forhold til leveringstider materiell,  
  • Forberedelser til kontraktsforhandlinger/kontraktsforhandling og inngåelse av kontrakt
  • Etablering av forsikringer, sikkerhetsstillelse, garantier

3) Forberedelser av byggesaken

  • Søknad om tillatelse til tiltak/søknad om ansvarsrett, melding til Arbeidstilsynet
  • Bestilling av materiell, leveringstider, FL-VA/VVS/Kulde 2020
  • Etablering av egen organisasjon på byggeplass, rolle og ansvarsfordeling (prosjektleder, verneombud, bas, arbeidslag) – forberedende oppstartsmøte (prosjektleder, verneombud, bas, arbeidslag) – forberedende oppstartsmøte
  • Etablering av rigg, tilrettelegging av verktøy/hjelpemidler i prosjekt
  • Etablering av KS-plan og prosjektmappe (KS- og HMS system)

4) Gjennomføring av byggesaken   

  • Utførelse og etablering av verksted/lager/spisebrakke/sanitærforhold
  • Styring av dokumenter (tegningsregistrering, distribusjon, arkivering)
  • Oppfølging av rutiner for byggeplass med bruk av KS-system (kontrollskjemaer, avvikshåndtering, endringer, dokumentasjon, fotos, prøving, arkivering)
  • Rolle- og ansvarsfordeling/fullmakter for byggemøter, basmøter/ukemøter,
  • Vernerunder, korrespondanse etc.
  • Økonomistyring (produsert verdi, endringer/tillegg/prisstigning)
  • Sluttkontroll – innregulering/ferdigstillelse

5) Avslutning – evaluering av byggesaken

  • Innkallelse, ferdigbefaring, overtakelse, ansvarsforskyvning – NS 8430
  • Frigivelse av garantier/forsikringer, tilleggsarbeid, sluttfaktura kontrakt
  • Utarbeidelse av FDV-dokumentasjon
  • Arkivering av prosjektdokumenter
  • Opplæring av driftspersonell
  • Ettårsbefaring

Studie- og arbeidsformer

Klasseromsundervisning med oppgaveløsning. Et reelt prosjekt med beskrivelse og tegninger benyttes i størst mulig grad som hjelpemiddel for å gi undervisningen et praktisk nivå. Undervisning og oppgaveløsning i grupper, forutsettes å benytte nevnte prosjekt som ”en rød tråd”, for å gi praktisk opplæring.

Omfang og gjennomføring

1. samling 3 dager     1. dag kl. 0900-1500

                                      2. dag kl. 0900-1500

                                      3. dag kl. 0900-1500

Evaluering og kursbevis

Kurset avsluttes med at deltakere sender inn en prosjektoppgave for sensurering. Kursbevis utstedes etter at mottatt prosjektoppgave er sensurert og godkjent.

Litteratur og læremidler

  • Kursperm i papir- og elektronisk format
  • Utdrag fra Fellesoverenskomsten for byggfag
  • Utdrag fra akkordtariffen for rørleggerfaget
  • Utdrag fra aktuelle lover og forskrifter
  • Utdrag fra aktuelle Norske Standarder og normer
  • Utdrag fra Rørentreprenørene Norges KS-System
  • FL-VA/VVS/Kulde 2020 

På kurset avsettes det også tid til gjennomgang av webSystemet mht. elektronisk bruk av Norsk Standard, Lover, forskrifter, FL-VA/VVS 2016 etc.

Prisen inkluderer lokaler, læremidler, instruktør, kaffe/bespisning og eksamensomkostninger inkl kursbevis.

Lurer du på noe? Spør oss!

 • Ingebjørg Martinsen
 • Kurs- og kompetansekonsulent
 • Oddgeir Tobiassen
 • Direktør kompetanse og utvikling